+421 918 641 394

© 2024 3MON. Všetky práva vyhradené.

Požiarne prestupy aj pre vašu stavbu.

Požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov a škár. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.
Požiarne prestupy na stavbe - 3MON

Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90.

Označenie prestupu

Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný.

Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje:

  1. nápis PRESTUP
  2. symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti
  3. názov systému tesnenia prestupu
  4. mesiac a rok zhotovenia prestupu
  5. názov a adresa zhotoviteľa požiarnej konštrukcie
Štítok požiarneho prestupu - 3MON

Systémy požiarnej ochrany

Protipožiarny náter

Protipožiarny náterový systém je určený na zvýšenie požiarnej odolnosti  oceľových nosných konštrukcií v bežnom interiérovom prostredí a v exteriéri. Účinkom ohňa, t.j. vplyvom tepla, sa jednozložkový protipožiarny náter napeňuje a tým vytvára izolačnú vrstvu na povrchu ošetrenej oceľovej konštrukcie, ktorá zabráni prehriatiu tejto konštrukcie na kritickú teplotu a na stanovenú (požadovanú) dobu.

Tesnenie plastových potrubí

Protipožiarne utesnenie prestupu plastového potrubia je možne zrealizovať pomocou zabudovateľnými pásmi alebo protipožiarnou manžetou. Následne bráni šíreniu požiaru spôsobom tlakového prerušenia potrubia a vyplnením vzniknutého otvoru napeneným grafitom ako výplň.

Protipožiarne káblové upchávky

Vyplnenie otvorov s káblami, kovových rúr do 40 mm a stavebných špár sa používajú protipožiarne upchávky.

Máme oprávnenia od výrobcov

Máte záujem o inštaláciu, alebo kontrolu požiarnych prestupov? Napíšte nám.