Inštaláciu, kontrolu a opravu vášho požiarneho hydrantu nechajte na nás.

Požiarne vodovody sa inštalujú do stavieb za účelom poskytovania vody na hasenie požiarov. Zdroje vody, ktoré poskytujú vodu na hasenie požiarov, musia byť schopné trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút a musia mať vyhovujúce podmienky na čerpanie vody.
Inštalácia a kontrola požiarnych vodovodov - 3MON

Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90.

Vnútorný požiarny vodovod – hydrant, sa navrhuje na prívod vody:

  1. Hadicovým zariadením na prvý zásah pri hasení požiaru pre užívateľov stavby
  2. Výtokom určeným na rýchly a účinný zásah hasičskej jednotky v stavbe.

Hadicový navijak, skriňa hadicového navijaka alebo skriňa nástenného hydrantu musia byť označené značkou piktogramom.

Označenie hadicového navijaka a nástenného hydrantu obsahuje:

  1. názov alebo obchodné označenie výrobcu/dodávateľa
  2. číslo technickej normy
  3. rok výroby
  4. najväčší pracovný tlak v MPa
  5. dĺžku a svetlosť hadice
  6. svetlosť otvoru hubice

Hadicové zariadenia musia byť vybavené návodom na použitie, ktorý je nalepený na skrini/navijáku, alebo v jeho blízkosti.

Kontrola požiarneho vodovodu / hydrantu

Kontrolu zariadení na dodávku vody – hydrantu na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej 1 krát za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

O kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje skutočný stav – funkčný/nefunkčný. Právnická osoba je povinná tieto záznamy uchovávať minimálne po dobu 5 rokov.

Cena za kontrolu hydrantu: 6 € bez DPH/ ks.

 

Tlaková skúška požiarnej hadice

Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou minimálne 1 krát za 12 mesiacov. O vykonanej tlakovej skúške sa vyhotovuje záznam o aktuálnom zistenom stave.

Cena za tlakovú skúšku požiarnej hadice: 8 € bez DPH/ks.

Máte záujem o inštaláciu, alebo kontrolu požiarnych vodovodov? Napíšte nám.