+421 918 641 394

© 2023 3MON. Všetky práva vyhradené.
Vytvorilo audito.

Požiarne uzávery

Pod pojmom požiarne uzávery sa rozumie:

 1. Dverová zostava s pohyblivou konštrukciou uzatvárajúca trvalý otvor v požiarnej deliacej konštrukcii. Poznáme jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere. Pri uzatvorenom stave bráni šíreniu tepla a prieniku dymu do vedľajších priestorov (požiarnych úsekov).
 2. Oknová zostava s pohyblivou konštrukciou s priehľadným materiálom uzatvárajúcou deliacu konštrukciu. Pri uzatvorenom stave bráni šíreniu tepla a prieniku dymu do vedľajších priestorov (požiarnych úsekov).
 3. Požiarne klapky  s pohyblivou konštrukciou uzatvárajúcou trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, cez ktorú prechádza potrubie vetracieho systému. Pri uzatvorenom stave bráni šíreniu tepla a prieniku dymu do vedľajších priestorov (požiarnych úsekov).

Požiarna odolnosť požiarneho uzáveru je jeho schopnosť spĺňať v čase určenom skúškou  požadovanú vlastnosť, ktorou je celistvosť E, izolácia I alebo a radiácia W.

Kontrola požiarnych uzáverov - 3MON

Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90.

Označenie požiarneho uzáveru

Požiarny uzáver musí byť označený značkou zhody a sprievodnými údajmi ako sú výrobné číslo, rok výroby a názov výrobcu. Sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.

Požiarne dvere musia byť označené nápisom POŽIARNE DVERE, FIRE DOOR.

Požiarne okno musí byť označené nápisom POŽIARNE OKNO, FIRE WINDOW.

Požiarne klapky musia byť označené nápisom POŽIARNA KLAPKA.

Oddeľujúce konštrukcie musia byť označené nápisom POŽIARNY UZÁVERFIRE SHUTTER,

Sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru musí obsahovať

 1. certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané výrobcom požiarneho uzáveru
 2. návod na jeho montáž, uvedenie do prevádzky, odporúčaný spôsob používania vrátane vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah, pokyny na údržbu
 3. prevádzkový denník požiarneho uzáveru – písomná forma. V denníku sa vedú pravidelné záznamy o vykonaných kontrolách, preventívnych údržbách, zaznamenáva sa skutočný stav funkčný/nefunkčný, zapisujú sa vykonané opravy a preventívne prehliadky.

Preventívna údržba a preventívne prehliadky požiarneho uzáveru je stanovená v prevádzkových pokynoch, ak prevádzkové pokyny neurčujú,  vykonáva sa v lehote najmenej 1 krát za 12 mesiacov.

Preventívne prehliadky a opravy požiarnych uzáverov sú oprávnení vykonávať zaškolené a oprávnené osoby od výrobcu požiarneho uzáveru. Príslušné oprávnenie je potrebné doložiť k záznamu o oprave/preventívnej prehliadke.

Kontrola požiarnych uzáverov (PÚ)

Najmenší rozsah kontroly požiarneho uzáveru:

 1. Vizuálnou prehliadkou požiarneho uzáveru sa overuje
 • vybavenosť požiarneho uzáveru vrátene jeho neporušenosti
 • úplnosť označenia miesta inštalácie PÚ
 • súlad typu inštalovaného požiarneho uzáveru s návrhom typu požiarneho uzáveru v dokumentácií riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS)
 1. Skúškou funkčnosti požiarneho uzáveru bez použitia technickej podpory sa overuje
 • ľahký chod pohyblivej konštrukcie požiarneho uzáveru pri jej zatváraní alebo otváraní
 • ľahký chod koordinátora zatvárania a správne poradie zatvárania krídiel požiarneho uzáveru,
 • ľahký chod bezpečnostného mechanizmu,
 • celistvosť požiarnej pásky po vnútornom obvode požiarnych dverí proti preniku dymu,

Cena za kontrolu požiarneho uzáveru: 6 € bez DPH/ ks

Pravidelná prehliadka a údržba požiarneho uzáveru

 • prehliadka upevnenia všetkých prvkov kovania
 • prehliadka správnej funkcie zatvárania
 • čistenie a mazanie pohyblivých časti PÚ

Cena za pravidelnú prehliadku požiarneho uzáveru: 12 € bez DPH/ ks

Oprava požiarnych uzáverov

Po zistení stavu požiarneho uzavrú pri vykonanej kontrole a zistený skutočného stavu je potrebné zabezpečiť pomocou opravy akcie schopnosť a funkčnosť požiarneho uzáveru.

Cenová kalkulácia je stanovená vždy od hodinovej sadzby technika a oprave/výmeny náhradného dielu. Vždy pred vykonaním kontroly je cenová ponuka odsúhlasená so zákazníkom.

Máte záujem o inštaláciu, alebo kontrolu požiarnych uzáverov? Napíšte nám.