Projekt požiarnej bezpečnosti stavby (PBS)

Každá právnická osoba má povinnosť zabezpečiť prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany nasledujúce činnosti:

 1. vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
 2. vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
 3. pracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Projektová dokumentácia stavby musí obsahovať najmä:

 • členenie stavby na požiarne úseky,
 • určenie požiarneho rizika,
 • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,
 • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat,
 • určenie požiadaviek na únikové cesty,
 • určenie odstupových vzdialeností,
 • určenie požiarnobezpečnostných opatrení,
 • určenie zariadení na zásah.

Ponúkame Vám projekty PBS pre nasledujúce druhy stavieb:

 • výrobné stavby
 • nevýrobné stavby
 • stavby určené na bývanie
 • obchodné centrá
 • polyfunkčné a administratívne stavby
 • hotely
 • sklady
 • poľnohospodárske stavby

Projekt požiarnej bezpečnosti stavby potrebujete pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a ku skolaudovaniu stavby. Následne môžete užívať stavbu. V prípade zmeny účelu stavby alebo dispozičného riešenia je potrebné aktualizovať projekt PBS a požiadať Hasičský a záchranný zbor o schválenie projektu.

Cena dokumentácie PBS záleží vždy od veľkosti a účelu stavby. Radi Vám na vyžiadanie vypracujeme cenovú ponuku.

Máte záujem o vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby? Napíšte nám.