Pracovný úraz je veľmi nepríjemná záležitosť pre firmu, ale najmä pre poškodeného. Aby sa prechádzalo vzniku pracovných úrazov, musia byť všetci zamestnanci dôkladne poučení na to určenou osobou.

Ako pracovný úraz chápeme poškodenie zdravia, alebo smrť spôsobenú pri výkone povolania. Postihnutou osobou musí byť osoba v pracovnom pomere a udalosť sa musí stať nezávisle na vôli poškodeného.

Každý zamestnávateľ je zodpovedný za pracovný úraz svojho zamestnanca. V prípade práceneschopnosti z dôvodu pracovného úrazu alebo aj choroby z povolania je automaticky uplatňovaný regres voči zamestnávateľovi zo strany zdravotnej poisťovne vo výške 100% liečebných nákladov. Aby poškodenému zamestnancovi mohli byť vyplatené dávky zo Sociálnej poisťovne, je potrebné aby každý zamestnanec dodržiaval postupy pri výkone pracovnej činnosti a taktiež používal osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).

Ako teda postupovať v prípade pracovaného úrazu na pracovisku ?

  • Na prvom mieste je vždy potrebné zachraňovať poškodeného
  • Privolať prvú pomoc 112
  • Informovať svojho nadriadeného a bezpečnostného technika
  • Zaevidovať/registrovať pracovný úraz do dokumentácie
  • Zaslanie kópie záznamov o úrazoch na príslušný Inšpektorát práce, Zdravotnú a Sociálnu poisťovňu
Úraz na pracovisku | 3MON

Poznáme nasledovné typy pracovných úrazov:

Smrteľný pracovný úraz – je každý pracovný úraz, ktorý spôsobí smrť ihneď alebo kedykoľvek neskôr, ak nastane smrť podľa lekárskeho posudku následkom tohto pracovného úrazu.

Ťažký pracovný úraz – je pracovný úraz, ktorého následkom došlo ku strate orgánu (anatomickej alebo funkčnej) alebo jeho podstatnej časti alebo došlo k poškodeniu zdravia, vrátane priemyselných otráv, ktoré lekár označí za ťažké (strata oka, komplikovaná zlomenina, vyvolanie potratu, otras mozgu spojený s bezvedomím, popáleniny II. a III. stupňa väčšieho rozsahu…).

Hromadný pracovný úraz – je každý pracovný úraz, keď pri tej istej udalosti dôjde ku zraneniu najmenej 3 osôb, z ktorých jedna je zranená ťažko alebo smrteľne, alebo keď je zranených viac ako 10 osôb.

Ostatné pracovné úrazy – je taký pracovný úraz, ktorý nie je zaradený do predchádzajúcich druhov pracovných úrazov.

Samotní poškodení ani pozostalí nemajú žiadnu oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Môžu však žiadať o dávky z úrazového poistenia.  Živnostníci nie sú zamestnancami v zmysle Zákonníka práce, pracujú teda na základe obchodnoprávnych vzťahov a nejedná sa preto o pracovný úraz.

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu 

  1. vyšetriť okolnosti, príčiny pracovného úrazu
  2. evidovať a registrovať pracovný úraz
  3. vyhotoviť záznamy, dokumentáciu o pracovnom úraze
  4. ohlasovať a zasielať vyplnené formuláre o pracovnom úraze príslušným úradom
  5. prijímať opatrenia

Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 2 dní po prijatí hlásenia o pracovnom úraze spísať záznam o úraze.  Technik BOZP – bozp-skolenia.sk – kontroluje správny postup zamestnávateľa a dodržiavanie príslušnej legislatívy.